สภาพพื้นที่ภายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  มีลำห้วยเล็กๆไหลผ่านเขตเทศบาลลำห้วยที่สำคัญ
ได้แก่  ลำห้วยฮ่องฮอ ลำห้วยบังกอ
๑) สภาพภูมิอากาศ
                             ๑.๑) ฤดูกาล แบ่งตามลักษณะอากาศของประเทศไทยเป็น ๓ ฤดู
                                      ก) ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน  มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
                                      ข)  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน  มิถุนายนถึงเดือนกันยายน
                                      ค)  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือน  ตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
                             ๑.๒) อุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๑๐.๕ – ๓๗.๕  องศาเซลเซียส
                             ๑.๓) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  ๒,๑๘๙  มิลลิเมตรต่อปี