1234555

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

ผู้อำนวยการ 1 คน
ข้าราชการครู 1 คน
ลูกจ้างประจำ 1 คน
พนักงานราชการ 5 คน
– นักวิชาการศึกษา 3 คน
– นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน
– นักวิชาการพัสดุ 1 คน
ลูกจ้างเหมาบริการ 23 คน
– นักวิชาการศึกษา 3 คน
– ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 5 คน
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน
– นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย 1 คน
– พนักงานบริการ 3 คน
– ช่างเทคนิค 2 คน
– เจ้าหน้าที่เกษตร 7 คน
– ยามรักษาความปลอดภัย 1 คน