ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

       ประวัติความเป็นมาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

กระทรวงการศึกษาธิการโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้นำเสนอโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดชีวิตด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังนี้

รัฐบาลได้มีนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 23สิงหาคม 2554 ข้อ6.1 มีใจความสำคัญคือเร่งพัฒนาประเทศไทยให้เป็นสังคมที่อยู่พื้นฐานขององค์ความรู้ โดยพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติ จัดให้มีแหล่งความรู้สาธารณะเพิ่มขึ้นทั้งรูปองค์กร เช่นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สิ่งพิมพ์ และผ่านทางเครือข่ายเทคโนโลยีสาระสนเทศ ตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาได้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ และในขณะที่ทุกประเทศกลุ่มอาเซียน กำลังเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยให้เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้าน และสนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการทางประเทศกำลังพัฒนาประเทศ

การจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม เป็นการส่งเสริมการดำเนินและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นการเสริมสร้างทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งพร้อมสำหรับการเข้าสู้สังคมอาเซียน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 ถึง 2559) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดจากความต้องการและความพร้อมของประชาชน ในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั้งยืนทั้งภายในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน.

 

บุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

 

ผู้อำนวยการ                                         1 คน

ข้าราชการครู                                         1 คน

ลูกจ้างประจำ                                         1 คน

พนักงานราชการ                                     5 คน

– นักวิชาการศึกษา                          3 คน

– นักวิชาการเงินและบัญชี                  1 คน

– นักวิชาการพัสดุ                      1 คน

ลูกจ้างเหมาบริการ                            23คน

– นักวิชาการศึกษา                    3 คน

– ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา                    5 คน

– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป               1 คน

– นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย           1 คน

– พนักงานบริการ                             3 คน

– ช่างเทคนิค                            2 คน

– เจ้าหน้าที่เกษตร                     7คน

– ยามรักษาความปลอดภัย          1 คน

 

พื้นที่ให้บริการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม มีพื้นที่ให้บริการรวมทั้งสิ้น 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัดบึงกาฬ    และจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาในระบบและนอกระบบ

โครงสร้างการบริหารงาน

 


Untitled