๑) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่

แผนยุทธศาสตร์จังหวัด               นครพนม

– ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

– เป้าหมาย               จัดตั้งศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง หอดูดาว

– ตัวชี้วัด                  นักเรียน นักศึกษาและประชาชนใช้แหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐

                   ๒) การสำรวจความคุ้มค่าของโครงการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของผลที่คาดว่าจะได้รับทั้งผลผลิต  ผลลัพธ์  และผลกระทบจาก
โครงการในแต่ละด้าน  ได้แก  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  ความมั่นคง  และคุณภาพชีวิต

ก) ให้สำรวจเบื้องต้นว่าโครงการมีปัญหาอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตหรือไม่
ข) ให้ระบุกลุ่มผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์
ค) ควรกำหนดข้อสมมุติฐานเพื่อเป็นทางเลือก  (Scenario)  ไว้หลาย ๆ ทาง  เพื่อจะได้สามารถวิเคราะห์โครงการได้หลายสถานการณ์ได้  (Scenario Analysis)  วิเคราะห์สถานการณ์

๓) ศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินโครงการ

วัตถุประสงค์ :         เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่  เช่น  ที่ตั้งโครงการ  หรือพื้นที่ได้รับประโยชน์/ผลกระทบ  เป็นต้น  ตลอดจนวิเคราะห์ความพร้อมในการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ เช่น  หัวหน้าโครงการและทีมงาน  (Team)  การบริหารจัดการ  (Management)  และวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine) และมวลชนสัมพันธ์  (Marketing)  เป็นต้น