๑) แหล่งน้ำ ในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ำและลำห้วยที่สำคัญ ดังนี้

อ่างเก็บน้ำหนองญาติ ลำห้วยฮ่องฮอ  ลำห้วยบังกอ

          ๒) การระบายน้ำ ระบบระบายน้ำของเทศบาลยังไม่มีการวางระบบระบายน้ำที่ดี เนื่องด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นเขตเกษตรกรรมอยู่มีการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือนและน้ำฝนสู่รางหรือคูระบายน้ำสาธารณะ และถูกปล่อยทิ้งลงสู่ทางน้ำสาธารณะซึ่งได้แก่ ลำห้วยฮ่องฮอ ลำห้วยบังกอ ซึ่งระบบน้ำทิ้งเหล่านี้ มิได้ผ่านการบำบัดน้ำเสียก่อน จากการที่ยังไม่มีระบบระบายน้ำที่ดีพอทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ เช่น บ้านหนองญาติ หมู่ที่ ๒ และ ๖ อันเป็นปัญหาที่ทางเทศบาลจะต้องหามาตรการเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

          ๓) ขยะ การกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยใช้รถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน ๒ คัน บริการได้ประมาณ ๑,๕๐๐ ครัวเรือน พนักงานทำความสะอาดทั้งสิ้น ๘ คน ทำการวิ่งขนขยะมูลฝอย วันละ ๑ เที่ยวต่อคัน ปริมาณขยะที่เทศบาลสามารถขนเก็บได้ประมาณ ๓ ตัน ต่อวัน เป็นขยะรวมนำไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบ ณ ที่กำจัดขยะเทศบาลเมืองนครพนม เนื่องจากขณะนี้เทศบาลยังไม่มีสถานกำจัดขยะเป็นของตัวเอง