ประชากร  พื้นที่เทศบาลตำบลหนองญาติมีประชากรรวมทั้งสิ้น   ๑๐,๘๑๓  คน  ดังนี้

         ตารางที่ ๑  จำนวน  ประชากรทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองญาติ

หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

บ้านดงโชค

บ้านหนองญาติ

บ้านภูเขาทอง

บ้านดอนโมง

บ้านนาจอก

บ้านหนองญาติ

บ้านเหล่าภูมี

บ้านคำธาตุ

บ้านคำพอก

บ้านหนองบัว

บ้านคำพอก

บ้านภูเขาทอง

บ้านเหล่าภูมี

๒๒๘

๓๘๖

๓๓๗

๒๘๓

๒๐๐

๕๒๑

๒๒๐

๓๐๖

๒๓๑

๑๒๕

๒๐๖

๑๖๐

๒๐๗

๔๓๕

๕๙๘

๓๗๑

๓๕๐

๓๑๒

๗๐๖

๔๓๕

๖๒๙

๔๓๑

๑๗๑

๔๐๓

๑๓๗

๓๙๐

๔๒๘

๕๙๙

๓๖๗

๓๗๒

๒๙๒

๗๖๔

๔๑๘

๖๑๙

๔๕๘

๑๗๖

๓๙๐

๑๔๖

๔๑๖

๘๖๓

๑,๑๙๗

๗๓๘

๗๒๒

๖๐๔

๑,๔๗๐

๘๕๓

๑,๒๔๘

๘๘๙

๓๔๗

๗๙๓

๒๘๓

๘๐๖

  รวม ๓,๔๑๐ ๕,๓๖๘ ๕,๔๔๕ ๑๐,๘๑๓

 

๒) การศาสนา ในเขตเทศบาล  มีวัด/สำนักสงฆ์  ๑๑  แห่ง   ศาลเจ้า  ๒  แห่ง   ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธอุปนิสัยของคนตำบลหนองญาติส่วนใหญ่โดยทั่วไปมีจิตใจโอบอ้อมอารี  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สามัคคี   ช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมมือต่อทางราชการเป็นอย่างดี

๓) การศึกษา ประชากรโดยส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล  ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาจบในชั้นประถมศึกษา  สำหรับสถานศึกษาในเขตเทศบาล  มีดังนี้

๓.๑) คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม

๓.๒) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต ๑  มี ๕  แห่ง

– โรงเรียนบ้านหนองญาติ  สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา

– โรงเรียนบ้านดงโชค  สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา

– โรงเรียนเมืองนครพนม  สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา

– โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ   สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา

– โรงเรียนบ้านคำพอก   สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา

๓.๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๕  แห่ง  ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาล   ดังนี้

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองญาติ

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพพนมสุธาวาส

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง

๔) การสาธารณสุข การให้บริการด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาล มีหน่วยงานให้บริการดังนี้

๔.๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองญาติ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้บริการจำนวน ๕ คน

๔.๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพอก  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้บริการจำนวน ๕ คน
๕) การสุขาภิบาล ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ำสะอาดสำหรับผู้อุปโภค บริโภค พอเพียงตลอดปี ๓,๔๑๐ ครัวเรือนการกำจัดขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตชุมชนส่วนใหญ่จะมีถังขยะรองรับไว้บริการ ประมาณ ๓,๔๑๐ ครัวเรือน โดยมีรถบรรทุกขยะของเทศบาลจัดเก็บและนำไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน