สภาพเศรษฐกิจภายในเทศบาลโดยทั่วไป ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพค้าขาย รับราชการและอื่นๆ พื้นที่สำหรับการเพาะปลุกจะอยู่บริเวณรอบเขตเมือง ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย จะมีแหล่งประกอบการอยู่ในแหล่งชุมชนตามแนว ถนนสกลนคร-นครพนม

๑) การอุตสาหกรรม

– โรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลมีทั้งสิ้น  ๑  แห่ง

๒) การท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเทศบาลตำบลหนองญาติ  มีดังนี้

๒.๑) หมู่บ้านมิตรภาพ   ไทย-เวียดนาม

๒.๒) อ่างเก็บน้ำหนองญาติ

๒.๓) ศูนย์ O – Top

๒.๔) สถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง

๒.๕) หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี

๒.๖) บ้านพักจำลองอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์