๑) การคมนาคมขนส่ง การคมนาคมขนส่งระหว่างเทศบาลกับพื้นที่อื่นๆ มีความสะดวกพอสมควร สามารถใช้เส้นทางหลักได้  ๒ เส้นทางคือ ทางหลวงสายสกลนคร – นครพนม และทางหลวงสายหนองญาติ – นาแกและมีถนนสายรอง ในการเดินระหว่างหมู่บ้านและตำบลอื่นๆ คือ ถนนสายบ้านเหล่าภูมี –

บ้านหนองเซา สายบ้านดงโชค – บ้านหนองจันทร์สายบ้านภูเขาทองบ้านดงโชค

๒) การประปา การประปาที่ให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลดำเนินการบางส่วน โดยการประปาส่วนภูมิภาค โดยให้บริการประชาชนในเขตหมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๑๒ และบางส่วนดำเนินการโดยเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยให้บริการในหมู่ที่ ๒,๖ และบางส่วนดำเนินการโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำพอก หมู่ที่ ๙,๑๑ โดยยังมีหมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบประปาคือ หมู่ที่ ๑ บ้านดงโชค หมู่ที่ ๗,๑๓ บ้านเหล่าภูมี หมู่ที่ ๘ บ้านคำธาตุ

๓) การไฟฟ้า กิจการไฟฟ้าของเทศบาลตำบลหนองญาติ ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถให้บริการ แก่ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน ๓,๔๑๐ ครัวเรือน การบริการในด้านนี้ในปัจจุบันยังไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะบริเวณชุมชนที่อยู่รอบนอกห่างไกลออกไป สำหรับไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้ง จัดซื้ออุปกรณ์และบำรุงรักษา

๔) โทรคมนาคม เป็นบริการในความรับผิดชอบ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขานครพนม มีตู้บริการสาธารณะทางไกล ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเป็นเครื่องหยอดเหรียญเครื่องใช้บัตร(Card Phone) ให้บริการการทุกหมู่บ้าน

๕) ลักษณะการใช้ที่ดิน ลักษณะการใช้ที่ดินส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การปลูกพืชต่างๆที่สำคัญคือ ข้าว ยางพาราและผลไม้ต่างๆ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตร รองลงมาคือที่อยู่อาศัยซึ่งส่วนมากจะตั้งอยู่ตามแนวถนน สกลนคร-นครพนม และถนนหนองญาติ-นาแก