เทศบาลตำบลหนองญาติ  เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  มีพื้นที่  ๕๕.๗  ตารางกิดลเมตร  หรือประมาณ  ๓๔,๘๑๒.๕  ไร่  อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๗  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ           จด       ตำบลนาราชควาย       อำเภอเมือง      จังหวัดนครพนม

ทิศใต้               จด       ตำบลคำเตย                อำเภอเมือง      จังหวัดนครพนม

ทิศตะวันออก   จด       ตำบลท่าค้อ                 อำเภอเมือง      จังหวัดนครพนม

ทิศตะวันตก     จด       ตำบลนาทราย             อำเภอเมือง      จังหวัดนครพนม