ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลหนองญาติ

เทศบาลตำบลหนองญาติเดิมเป็นองค์การบริการส่วนตำบลหนองญาติ ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลหนองญาติ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดเขตเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังนี้

ทิศเหนือ จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบแนวเขตป่าช้าหนองญาติ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาราชควายกับตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ฟาก ตะวันตก ของทางหลวงชนบท หมายเลข นพ.๒๐๑๑ รวมระยะประมาณ ๑,๐๓๐ เมตร จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรงผ่านทางหลวงชนบท หมายเลข นพ.๒๐๑๑ ไปทางทิศตะวันออก จนถึงหลักเขตที่๓ ซึ่งตั้งอยู่ฟากตะวันออก ของทางหลวงชนบทหมายเลข นพ.๒๐๑๐๐ รวมระยะประมาณ๔๒ เมตร จากหลักเขตที่๓ เป็นเส้นตรงผ่านทุ่งนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ฟากตะวันตกห้วยนากอ รวมระยะประมาณ ๒๕๘ เมตร จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบฝั่งตะวันตกห้วยนากอ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงชนบท หมายเลข นพ.๒๐๖๑ ฟากตะวันตกรวมระยะประมาณ ๒,๐๕๑ เมตรจากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบฟากตะวันตกทางหลวงชนบทหมายเลข นพ.๒๐๖๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงชนบทหมายเลข นพ.๒๐๖๑ ฟากตะวันตกรวมระยะประมาณ ๑๖๙ เมตร จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางทางหลวง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงฟากตะวันตกรวมระยะประมาณ ๑,๓๑๘ เมตรจากหลักเขตที่๗ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางทางหลวง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่๘ ซึ่งตั้งอยู่กึงกลางห้วยฮ่องฮอ บริเวณกึ่งกลางสะพานคอนกรีตข้ามห้วยฮ่องฮอ รวมระยะประมาณ ๑,๐๕๙ เมตร

ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยฮ่องฮอ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยฮ่องฮอ (บริเวณกึ่งกลางสะพานคอนกรีต) ข้ามห้วยฮ่องฮอทางหลวงแผ่นดินสาย ๒๒ (อุดรธานี-นครพนม) รวมระยะประมาณ ๒,๐๓๔ เมตร จากหลักเขตที่๙ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยฮ่องฮอไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนถึงหลักเขตที่๑๐ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยฮ่องฮอระยะประมาณ ๒,๖๘๖ เมตร จากหลักเขตที่๑๐เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยฮ่องฮอไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงหลักเขตที่๑๑ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางฝายน้ำล้นห้วยฮ่องฮอรวมระยะประมาณ ๑,๖๖๓ เมตรจากหลักเขตที่๑๑เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลำห้วยฮ่องฮอไปทางทิศใต้จนถึงหลักเขตที่๑๒ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางลำห้วยบังกอบรรจบกับห้วยฮ่องฮอรวมระยะประมาณ ๒,๐๘๐ เมตรจากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นเลียบกึงกลางห้วยบังกอ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนถึงหลักเขตที่๑๓ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยบังกอบรรจบกับห้วยหนองเรือรวมระยะประมาณ ๗,๒๗๘ เมตรจากหลักเขตที่๑๓ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยหนองเรือ ไปทางทิศใต้จนถึงหลักเขตที่ ๑๔ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงชนทบ หมายเลข ๓๐๔๙ หนองเซา – เหล่าภูมี ฟากใต้ (ตรงท่อระบายน้ำ ) รวมระยะประมาณ ๑,๐๑๒ เมตรจากหลักเขตที่  ๑๔ เป็นเส้นเลียบผ่านหนองเรือ ไปตามทางเกวียน ไปทางทิศใต้จนถึงหลักเขตที่ ๑๕ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านนาหลวงฟากตะวันออกรวมระยะประมาณ ๑,๔๐๕ เมตร จากหลักเขตที่ ๑๕ เป็นเส้นทางเลียบถนนไปบ้านนาหลวงฟากตะวันออก ไปทางทิศใต้จนถึงหลักเขตที่ ๑๖ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านนาหลวงใต้ รวมระยะประมาณ ๓๓๑ เมตร จากหลักเขตที่ ๑๖ เป็นเส้นไปอ้อมหนองผักหนามด้านตะวันออก ไปทางทิศใต้จนถึงหลักเขตที่ ๑๗ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านนาหลวงฟากเหนือ รวมระยะประมาณ ๒,๓๒๙ เมตร จากหลักเขตที่ ๑๗ เป็นส้นตรงไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ ๑๘ รวมระยะประมาณ๒,๗๗๔ เมตร จากหลักเขตที่ ๑๘ เป็นเส้นตรงผ่านถนนไปบ้านกล้วย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านหนองซาดน้อย ผ่านถนนไปบ้านดอนแดง จนถึงหลักเขตที่ ๑๙ รวมระยะประมาณ ๑,๔๘๖ เมตร

ทิศใต้ จากหลักเขตที่ ๑๙ เป็นส้นตรงเลียบถนนสายไปบ้านดอนแดง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่ ๒๐ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านดอนแดง ฟากตะวันตก รวมระยะประมาณ ๖๕๕ เมตร จากหลักเขตที่ ๒๐ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนถึงหลักเขตที่ ๒๑ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางลำห้วยบ่อน้อยตัดกับสะพานคอนกรีต ทางหลงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๓๓ หนองญาติ – นาแก รวมระยะประมาณ ๑,๐๑๗ เมตรจากหลักเขตที่ ๒๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทุ่งนา จนถึงหลักเขตที่ ๒๒ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณข้างหนองฮ้างด้านทิศตะวันออก รวมระยะประมาณ ๑,๘๐๔  เมตร จากหลักเขตที่ ๒๒ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านกึ่งกลางหนองฮ้าง ผ่านแนวป่า จนถึงหลักเขตที่ ๒๓ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ใช้ร่วมกัน ๓ ตำบล คือ ตำบลคำเตย กับตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมและตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รวมระยะประมาณ ๑,๑๐๔ เมตร จากหลักเขตที่ ๒๓ เป็นส้นเลียบไปทางทิศเหนือ ตามกึ่งกลางห้วยกระแสน จนไปจดกบทางเกวียนเก่าสายคำพอก – หนองค้า แล้วไปทางทิศตะวันออกตามทางเกวียนสายบ้านคำพอก – โพธิ์ตากจนถึงหลักเขตที่ ๒๔ ซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันออกของหนองหลวงบริเวณรวมระยะทางประมาณ ๔,๘๑๒ เมตร จากหลักเขตที่ ๒๔ เป็นเส้นเลียบตามถนนลูกรังฟากเหนือ ผ่านที่นาของนายอ้วน พิมสอน – นายเข็ม  หงสมดี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่ ๒๕  ซึ่งตั้งอยู่ถนนลูกรังฟากตะวันตก รวมระยะประมาณ ๑,๓๕๐  เมตรจากหลักเขตที่ ๒๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึงหลักเขตที่ ๒๖ ซึ่งตั้งอยู่ลำห้วยบ่อเกลือฝั่งตะวันตก รวมระยะประมาณ ๖๐๐ เมตรจากหลักเขตที่ ๒๖ เป็นส้นเลียบห้วยบ่อเกลือฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนถึงหลักเขตที่ ๒๗ ซึ่งตั้งอยู่ตรงห้วยบ่อเกลือฝั่งใต้ รวมระยะประมาณ ๒๔๐ เป็นเส้นตรงผ่านกึ่งกลางหนองเดิ่นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึงหลักเขตที่ ๒๘ ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางสะพานคอนกรีตทางหลวงชนบทหมายเลข นพ. ๓๐๒๗ เหล่าภูมี – โพนสว่าง รวมระยะประมาณ ๓,๐๕๐ เมตร จากหลักเขตที่  ๒๘ ไปทางทิศเหนือผ่านบ่อเกลือ ผ่านกึ่งกลางหนองเหี้ยลากหางจนไปจดกับห้วยบังกอจนถึงหลักเขตที่ ๒๙ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยบังกอ รวมระยะประมาณ ๓,๒๑๗ เมตร จากหลักเขตที่ ๒๙  เป็นเส้นทางเลียบกึ่งกลางห้วยบังกอ ซึ่งเป็นเส้นทางแบ่งเขตระหว่างตำบลโพธิ์ตาก กับตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่ ๓๐ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณห้วยกุดตาก้า บรรจบกับ ห้วยบังกอ รวมระยะประมาร ๘๔๕ เมตร จากหลักเขตที่ ๓๐ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยกุดตาก้า ไปทางทิศตะวันตกแยงเหนือจนถึงหลักเขตที่ ๓๑ เป็นเส้นเลียบฟากตะวันออกบ่อตาลาย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่ ๓๒ ซึ่งตั้งอยู่ฟากตะวันออกถนนลูกรังบ่อตาลาย รวมระยะประมาณ ๓๓๕ เมตร จากหลักเขตที่ ๓๒ ซึ่งตั้งอยู่สามแยกของถนนไปบ่อกุดตาก้า รวมระยะประมาณ ๓๙๘ เมตร จากหลักเขตที่ ๓๓ เป็นเส้นเลียบถนนลูกรังฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือจนถึงหลักเขตที่ ๓๔ ซึ่งอยู่ฟากตะวันออกถนนคอนกรีตตัดแนวคลองส่งน้ำชลประทาน รวมระยะประมาณ ๔๑๗ เมตร จากหลักเขตที่ ๓๔ เป็นเส้นเลียบถนนคอนกรีตฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือ จนถึงหลักเขตที่ ๓๕ ซึ่งตั้งอยู่ฟากใต้ถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย ๒๒ ( อุดรธานี –  นครพนม )  รวมระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร จากหลักเขตที่ ๓๕ ไปทางทิศตะวันตกตามถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย ๒๒

( อุดรธานี –  นครพนม ) ผ่านขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนคอนกรีต ข้างวัดโคกเกลี้ยงฟากตะวันออกไปบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๑,๐๐๗ เมตร