จังหวัดนครพนมมีสถานพยาบาลของภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับตำบล  ประกอบด้วย

๑) โรงพยาบาลระดับ S                                            จำนวน             ๑         แห่ง

๒) โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์               จำนวน             ๑         แห่ง

๓) โรงพยาบาลระดับ M๒                                         จำนวน             ๒         แห่ง

ระดับ F๒                                                     จำนวน             ๗         แห่ง

ระดับ F๓                                                     จำนวน             ๑         แห่ง

๔) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                         จำนวน             ๑๕๒   แห่ง

๕) สาขาเวชกรรม                                                     จำนวน             ๔๑      แห่ง

๖) สาขาทันตกรรม                                                   จำนวน             ๖         แห่ง

๗) การพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น ๑                          จำนวน             ๕๒      แห่ง

๘) การพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น ๒                          จำนวน             ๓         แห่ง

๙) สาขาเทคนิคการแพทย์                                        จำนวน             ๓         แห่ง

๑๐) แพทย์แผนไทยประยุกต์                                      จำนวน             ๑         แห่ง

          รวม             จำนวน                   ๑๐๖   แห่ง