ประชากร (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

จังหวัดนครพนมมีประชากรทั้งสิ้น ๗๑๓,๑๒๗  คน แยกเป็น เพศชาย ๓๕๖,๐๑๗ คน เพศหญิง  ๓๕๗,๑๑๐ คน ประชากรในเขตเทศบาลเมืองนครพนม มีทั้งสิ้น ๒๖,๔๖๐ คน แยกเป็น เพศชาย ๑๒,๕๔๑ คน เพศหญิง ๑๓,๙๑๙  คน

          การปกครอง จังหวัดนครพนม  แบ่งการปกครอง  เป็น  ๑๒  อำเภอ  ๙๙  ตำบล  ๑,๑๒๓   หมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาลตำบล ๒๑ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ๘๑ แห่ง แยกรายอำเภอได้ดังนี้

 

 

อำเภอ

 

พื้นที่

(ตารางกิโลเมตร)

ระยะห่างจาก อำเภอ-จังหวัด (กิโลเมตร) จำนวนประชากร ตำบล หมู่บ้าน เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต.
๑.เมืองนครพนม ๘๕๓.๓๐๖ ๑๔๒,๙๙๒ ๑๕ ๑๖๕ ๑๒
๒.ท่าอุเทน ๔๖๗.๙๘๓ ๒๖ ๕๙,๑๔๖ ๑๐๙
๓.ธาตุพนม ๓๖๗.๘๘๔ ๕๔ ๘๓,๓๓๔ ๑๒ ๑๓๖
๔.นาแก ๕๓๙.๒๑๗ ๖๔ ๗๖,๖๔๗ ๑๒ ๑๔๐ ๑๑
๕.บ้านแพง ๒๘๔.๗๓๑ ๙๓ ๓๕,๑๘๐ ๖๖
๖.ปลาปาก ๕๔๗.๐๙๖ ๔๔ ๕๓,๔๖๐ ๘๕
๗.ศรีสงคราม ๖๗๑.๓๗๑ ๖๗ ๖๙,๑๙๙ ๑๐๙
๘.เรณูนคร ๒๕๓.๙๕๒ ๕๑ ๔๖,๓๕๘ ๙๑
๙.นาหว้า ๒๘๘.๔๔๘ ๙๘ ๕๑,๑๘๔ ๖๘
๑๐.โพนสวรรค์ ๗๑๘.๘๓๕ ๔๕ ๕๗,๓๑๔ ๙๐
๑๑.นาทม ๓๙๘.๑๒๙ ๑๐๓ ๒๓,๐๙๕ ๓๗
๑๒.วังยาง ๑๓๗.๙๓๑ ๗๘ ๑๕,๒๑๘ ๒๗
รวม ๕,๕๒๘.๘๘๓ ๗๑๓,๑๒๗ ๙๙ ๑,๑๒๓ ๒๑ ๘๑

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม (พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

 

สัดส่วนจำนวนประชากรตามสำมะโนประชากร

ปี  ๒๕๕๗  จำนวน  ๗๑๓,๑๒๗  คน

ปี ๒๕๕๖  จำนวน  ๗๐๘,๓๕๐ คน

ปี ๒๕๕๕  จำนวน  ๗๑๐,๐๐๐ คน

ซึ่งเพิ่มขึ้นไม่มากนัก  แต่เมื่อเปรียบเทียบกับกับจำนวนประชากรที่อยู่จริง  ดังนี้

ปี ๒๕๕๖  ประชากรอยู่จริง  จำนวน  ๕๗๘,๓๖๓  คน

ปี ๒๕๕๕  จำนวน  ๕๗๘,๓๖๔ คน

ปี ๒๕๕๗  จำนวน  ๕๘๐,๘๖๔ คน

  ดังนั้น  จะมีผลกระทบต่อการคำนวณรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรของจังหวัดนครพนมที่สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม  และสำนักงานสถิติจังหวัดนครพนมได้คำนวณตามประชากรที่มีอยู่จริงในทำให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวของจังหวัดนครพนมเพิ่มมากขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามสัดส่วนคนจนในจังหวัดนครพนมก็ยังเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ  สัดส่วนคนจนร้อยละ ๓๒.๓๐ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ (๑๓.๑๕)  จึงต้องได้รับการพัฒนาในหลายๆ ด้าน  โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น  และสัดส่วนประชากรจากที่อื่นที่ยังไม่สามารถระบุจำนวนคนได้  ยังเป็นปัญหาในการจัดการด้านแรงงานทั้งในประเทศและแรงงานต่างด้าว

 

  การประกอบอาชีพ จากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๕๗ ในเขตชนบทจำนวน ๑๒ อำเภอ ๙๕ ตำบล ๑,๐๕๖ หมู่บ้าน (ทุกหมู่บ้านในเขตชนบท เฉพาะเขต อบต.และเขตเทศบาลที่ยกฐานะมาจาก อบต.) และในเขตเมือง จำนวน ๑๐ เทศบาล ๑๐๐ ชุมชน/หมู่บ้าน ( เทศบาลเมืองนครพนม ๑ แห่ง และเทศบาลตำบลที่ยกฐานะจากสุขาภิบาล จำนวน ๙ แห่ง)  มีจำนวนครัวเรือน  ๑๖๖,๕๗๓  ครัวเรือน จำนวนประชากร  ๕๔๗,๒๘๔  คน  แยกเป็นชาย  ๒๖๙,๗๘๙  คน หญิง  ๒๗๗,๔๙๕  คน  รายได้เฉลี่ย  ๖๒,๔๓๕ บาทต่อคนต่อปี  จากสรุปผลข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ๕ หมวด ๓๐  ตัวชี้วัด   มีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ ๒๓ (คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ ๓๐,๐๐๐  บาท ต่อคนต่อปี)  แยกเป็นเขตชนบท จำนวน  ๓๘๒  ครัวเรือน และเขตเมือง จำนวน ๑๕๖ ครัวเรือน รวมทั้งหมด จำนวน๕๓๘ ครัวเรือน

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี รายอำเภอ  เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

ลำดับ อำเภอ รายได้เฉลี่ย (บาท/คน/ปี)
อำเภอเมืองนครพนม ๗๙,๒๑๐
อำเภอบ้านแพง ๗๔,๘๑๑
อำเภอธาตุพนม ๖๗,๘๙๓
อำเภอเรณูนคร ๖๖,๖๐๗
อำเภอนาทม ๕๗,๙๗๗
อำเภอท่าอุเทน ๕๕,๖๙๔
อำเภอศรีสงคราม ๕๕,๕๒๙
อำเภอนาแก ๕๕,๒๔๖
อำเภอปลาปาก ๕๓,๔๐๒
๑๐ อำเภอนาหว้า ๕๑,๔๒๘
๑๑ อำเภอโพนสวรรค์ ๕๐,๗๐๑
๑๒ อำเภอวังยาง ๔๕,๔๘๒
รายได้เฉลี่ยจังหวัดนครพนม   ๖๒,๔๓๕

 

 

จำนวนประชากรจำแนกตามประเภทอาชีพ ปี   ๒๕๕๗  จังหวัดนครพนม

เพศ                                                                        รวม (คน)                                             %

                ประเภทอาชีพ               ชาย (คน)              %          หญิง (คน)        %

  เกษตรกรรม – ทำนา                   ๑๓๔,๗๗๐       ๔๙.๙๕    ๑๔๐,๕๒๙    ๕๐.๖๔    ๒๗๕,๒๙๙    ๕๐.๓๐

  เกษตรกรรม – ทำไร่                            ๓๐๙        ๐.๑๑           ๒๗๙      ๐.๑๐          ๕๘๘      ๐.๑๑

  เกษตรกรรม – ทำสวน                     ๒,๐๖๙        ๐.๗๗        ๑,๙๕๘       ๐.๗      ๑๔,๐๒๗      ๐.๗๔

  เกษตรกรรม – ประมง                         ๑๑๔        ๐.๐๔              ๔๑     ๐.๐๑          ๑๕๕      ๐.๐๓

  เกษตรกรรม – ปศุสัตว์                        ๑๑๓        ๐.๐๔              ๘๘     ๐.๐๓          ๒๐๑     ๐.๐๔

  รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ              ๙,๗๖๕        ๓.๖๒         ๘,๙๒๕      ๓.๒๒      ๑๘,๖๙๐     ๓.๔๒

  พนักงานรัฐวิสาหกิจ                           ๙๙๒       ๐.๓๗         ๑,๐๔๑     ๐.๓๘       ๒,๐๓๓     ๐.๓๗

  พนักงานบริษัท                              ๒,๓๒๔       ๐.๘๖         ๒,๓๘๘     ๐.๘๖        ๔,๗๑๒     ๐.๘๖

  รับจ้างทั่วไป                                ๓๕,๑๑๘     ๑๓.๐๒       ๒๘,๒๕๔   ๑๐.๑๘       ๖๓,๓๗๒   ๑๑.๕๘

  ค้าขาย                                          ๗,๓๙๒       ๒.๗๔        ๑๑,๖๒๐    ๔.๑๙      ๑๙,๐๑๒    ๓.๔๗

  ธุรกิจส่วนตัว                              ๓,๖๒๕       ๑.๓๔          ๓,๕๒๓     ๑.๒๗        ๗,๑๔๘    ๑.๓๑

  อาชีพอื่น (นอกเหนือที่กล่าวแล้ว)      ๕,๐๑๒        ๑.๘๖          ๖,๗๑๒   ๒.๔๒ ๑        ๑,๗๒๔    ๒.๑๔

  กำลังศึกษา                              ๕๙,๐๓๘      ๒๑.๘๘       ๖๑,๖๓๔   ๒๒.๒๑     ๑๒๐,๖๗๒   ๒๒.๐๕

  ไม่มีอาชีพ                                 ๙,๑๔๘        ๓.๓๙       ๑๐,๕๐๓      ๓.๗๘      ๑๙,๖๕๑   ๓.๕๙

                        รวม               ๒๖๙,๗๘๙    ๑๐๐.๐๐    ๒๗๗,๔๙๕   ๑๐๐.๐๐   ๕๔๗,๒๘๔  ๑๐๐.๐๐

 

  ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบ คุณภาพ จุดเด่น เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด แยกรายอำเภอได้ ดังนี้

อำเภอ รายการผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง
อ.เมืองนครพนม เครื่องจักสานไม้ไผ่/หวายและผ้าฝ้ายย้อมธรรมชาติ
อ.ปลาปาก ผ้าเขียนลาย
อ.ท่าอุเทน ส้มปลาโด
อ.บ้านแพง ขนมเทียนแก้วและหมูยัดไส้
อ.ธาตุพนม กาละแมและหมูยอ
อ.เรณูนคร เหล้าอุ  ผ้าพื้นเมือง และขนมจีนน้ำนัว
อ.นาแก ไวน์หมากเม่า และโคมไฟไม้ไผ่
อ.ศรีสงคราม ปลาส้มตัว
อ.นาหว้า ผ้าไหมพื้นเมือง  เครื่องดนตรีพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์จากกก
อ.โพนสวรรค์ ผ้าฝ้ายลายมุก
อ.นาทม ปลาตากแห้ง
อ.วังยาง ผ้าซิ่นทิว