จังหวัดนครพนม มีเนื้อที่ประมาณ ๕,๕๒๘.๘๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓,๔๗๔,๔๓๗ ไร่ (คิดเป็นร้อยละ ๓ ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  ระยะทาง ๑๕๘ กิโลเมตร

ทิศใต้ติดต่อกับเขตอำเภอดงหลวง และอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง ๑๐๔ กิโลเมตร

ทิศตะวันออกติดต่อกับแขวงคำม่วน และแขวงบลิคำไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน

ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตอำเภอกุสุมาลย์ และอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ระยะทาง ๙๓ กิโลเมตร