จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
พื้นที่มีลักษณะเลียบยาวตามแนวชายฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ประมาณ ๑๗๔ กิโลเมตร
อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๖ -๑๘ องศาเหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ ๑๐๔ -๑๐๕ องศาตะวันออก
มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๗๓๕ กิโลเมตร