๑.๓.๑ การจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๑.๓.๒ ตามสาระแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทำให้แหล่งเรียนรู้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และจะขยายตัวออกไปในเขตภูมิภาคมากขึ้นในอนาคต ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จึงเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่บูรณการทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานรูปแบบที่ทันสมัย ในระดับมาตรฐานสากล
๑.๓.๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ควรมีโครงสร้างองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดระบบการบริหารจัดการและการบริการที่เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ มีการใช้ทรัพยากรคุ้มค่าทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณ
๑.๓.๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ควรเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ทั้งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สมควรให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ท้องถิ่น ร่วมดูแลรับผิดชอบ ในการบริหารองค์กร ร่วมกับคณะนักบริหารและนักวิชาการวิทยาศาสตร์
๑.๓.๕ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ที่ถูกต้อง ความเข้าใจ ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ประชาชน เพื่อให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการคิดและการดำรงชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาการงาน พัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของตน
๑.๓.๖ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม เป็นสื่อกลางพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในวงกว้างประชาชนในท้องถิ่นสามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท
๑.๓.๗ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม เป็นองค์กรหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนไทย หันเข้าสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อการแข่งขันของประเทศในอนาคต