โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ครู จำนวน ๗ คน นักเรียน จำนวน ๑๙๑ คน รวมทั้งสิ้น ๑๙๘ คน เข้าเยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรีเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เมืองนครพนมและเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง

Posted by:

0

Add a Comment