วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับพื้นที่ ประจำปี 2560 โดยมีสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 14 ทีม

Posted by:

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับพื้นที่ ประจำปี 2560 โดยมีสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 14 ทีม (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 11ทีม ระดับประถมศึกษา 3 ทีม) .
✽✽✽ผลการตัดสินการการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับพื้นที่ ประจำปี 2560 ✽✽✽
➨(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

★รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย
★★รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
★★★รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

➨(ระดับประถมศึกษา)

★รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม
★★รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนบ้านห้วยพระ
★★★รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)

0

Add a Comment