การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) นักเรียนในระบบ ระดับภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐

Posted by:

กำหนดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) นักเรียนในระบบ ระดับภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐

เปิดรับสมัคร วันที่ ๒๒ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

วิธีการสมัคร

สมัครในนามสถานศึกษา โดยการแจ้งชื่อนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา (ตามกติกาที่แจ้งให้ทราบ) ผู้บริหารลงนามมาถึงศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษานครพนม ๓๕๕ ม.๖ ถ.นครพนม-นาแก ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ๔๘๐๐๐

โทรสาร. ๐๔๒-๕๓๐๗๘๑ / e-mail : nkpsci@hotmail.com

วันที่ประกวด วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กำหนดการ รายงานตัว/ลงทะเบียน/พิธีเปิด เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
จับสลากเรียงลำดับการแข่งขัน เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.
เริ่มการประกวดเวลา ๐๙.๑๕ น. เป็นต้นไป

สถานที่ประกวด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ๓๕๕ ม.๖ ถ.นครพนม-นาแก ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ๔๘๐๐๐

ติดต่อประสานงาน นางสาวนภา พิมจันทร์ นักวิชาการศึกษา โทร. ๐๘๒–๑๐๗๙๑๙๓
นางสาวผกากร พรมเทพ นักวิชาการศึกษา โทร. ๐๘๓–๓๔๓๐๘๑๖

หมายเหตุ สถานศึกษาใดที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเดินทางมารายงานตัวได้ทัน ตามเวลาที่กำหนดให้ประสานทางโทรศัพท์ ก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น. หากพ้นกำหนดนี้จะถูกตัดสิทธิ์

คลิกที่นี้เพื่อดาวโหลดไฟล์รายละเอียด

0

Add a Comment